|

Click here to expand and collapse the player

James Campbell of Kintail

Rate It! (0 ratings)
Retail
Member
James Campbell of Kintail album cover
01
Iseabail Nic Aoidh
3:44
$0.49
$0.99
02
Ho Ro Gum B'eibhinn Leam
2:33
$0.49
$0.99
03
Tha Mi Tinn, Tinn, Tinn
1:54
$0.49
$0.99
04
Latha Inbhir Lochaidh
2:50
$0.49
$0.99
05
A Nighean Donn na Buaile
3:39
$0.49
$0.99
06
Moch sa Mhadainn Is Mi Dusgadh
2:35
$0.49
$0.99
07
Dean Cadalan Samhach a Chuilein mo Ruin
3:04
$0.49
$0.99
08
Tha Bainne aig na Caoraich Uile
1:10
$0.49
$0.99
09
Oran don Ghunna
2:34
$0.49
$0.99
10
Cumha do Iain Garbh MacGille Chaluim
3:36
$0.49
$0.99
11
Tha Mi Sgith 'an Fhogar Seo
3:44
$0.49
$0.99
12
Taladh Choinnich Oig
2:34
$0.49
$0.99
13
Gur Muladach a Ta Mi
0:57
$0.49
$0.99
14
Oran don Eideadh Ghaidhealach
2:54
$0.49
$0.99
15
Hugaibh air Fear Donn a Bhealaich
3:41
$0.49
$0.99
16
O Chan Eil Mulad Oirnn
2:09
$0.49
$0.99
17
Cumha Mhic an Toisich
1:22
$0.49
$0.99
18
Cumha Chailein Ghlinn Iubhair
3:24
$0.49
$0.99
Album Information

Total Tracks: 18   Total Length: 48:24

Find a problem with a track? Let us know.

Write a Review 0 Member Reviews

Please register before you review a release. Register

They Say All Music Guide

Campbell of Kintail was a member of that extinct breed, the concert singer of folk material. Whatever one thinks of the performance-style issues raised by this genre, Campbell had deep roots in the culture. – John Storm Roberts